Przetargi publiczne bez ustawy o zamówieniach publicznych

Nie wszyscy zamawiający są związani z ustawą o zamówieniach publicznych i mogą organizować przetargi publiczne na zasadach ujętych kodeksie cywilnym. Procedura tego typu jest zazwyczaj korzystniejsza od procedury zamówień publicznych gdyż kodeks nie wymaga przestrzegania niektórych procedur co jest znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorcy. Przetargi publiczne bez ustawy o zamówieniach publicznych Niestety niekiedy zamawiający nie przedstawia pełnego wykazu wymagań i warunków zamówienia. Brak niekiedy podstawowych informacji, kryteria oceny nie są jednoznaczne w efekcie czego oferta złożona przez oferenta może nie spełniać ogólnie opisanych wymagań zamawiającego i w efekcie może zostać odrzucona. Niekiedy ogłaszający przetarg może zwiększyć ilość przypadków kiedy wadium przepada lub kryteria ocen ofert mogą być sformułowane inaczej niż to jest w przypadku zamówień publicznych. Mogą one na przykład ograniczać możliwości odwołania lub określać bardzo krótkie terminy na odwołanie. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że oferent nie ma możliwości odwołania się od decyzji organizatora przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej ani nie może złożyć skargi do sądu okręgowego. Może jedynie złożyć zwykłe postępowanie cywilne na ogólnych zasadach i przepisach o odszkodowaniach. Jeśli w zamówieniu nie jest  umieszczona jest informacja o tym że do przetargu stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych to wtedy można domniemywać, że jest to przetarg do którego nie stosuje się tej ustawy czyli przetarg publiczny na podstawie kodeksu cywilnego.

Zamówienia publiczne – główne zasady

Do głównych zasad dotyczących zamówień publicznych zaliczyć można zasadę uczciwej konkurencji, zasadę równości, zasadę jedności, zasadę pisemności, zasadę bezstronności i obiektywizmu, zasadę udzielania zamówienia wyłącznie wykonawcy jaki był wybrany w trybie ustawy oraz zasadę prowadzenia przetargu w języku polskim. Zamówienia publiczne - główne zasady Zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji zamawiający zobowiązany jest do przygotowania i prowadzenia przetargu w taki sposób aby to było uczciwe szczególnie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu jakie są stawiane wykonawcom, minimalnej liczbie wykonawców. Dzięki zasadzie równości jednakowo powinni być traktowani wszyscy wykonawcy na wszystkich etapach postępowania przetargowego. Do wszystkich wykonawców w równy sposób powinny być dostarczane wszelkie informacje dodatkowe na przykład zmiana warunków, zmiana kryteriów ocen, zmiana SIWZ. Zasada jedności zapewnia wszystkim uczestnikom powszechność dostępu do informacji o zamiarze udzielenia zamówienia, przebiegu postępowania oraz wyniku postępowania. Dzięki zasadzie pisemności zamawiający prowadzi postępowanie w formie pisemnej, wykonawcy składają oświadczenia i zawiadomienia również w formie pisemnej. Od tej zasady jest wyjątek w postaci postępowań o wartości poniżej 60 000 euro. Zasada bezstronności i obiektywizmu dotyczy osób które zajmują się bezpośrednio zamówieniami publicznymi. Osoba taka powinna być odpowiednio przygotowana oraz powinna przeprowadzać postępowanie zgodnie z ustawą.

Czym są przetargi?

Przetarg organizowany jest celem wyboru odpowiedniego kontrahenta którego usługi będą wykonywane na najbardziej korzystnych zasadach. W zależności od wykonywanych usług mamy trzy kategorie przetargów a mianowicie przetargi na roboty budowlane, przetargi na dostawy oraz przetargi na usługi. Czym są przetargi? Cała procedura przetargowa trwa dość długo ponieważ przepisy prawne określające tryb przetargowy nie są do końca uściślone co może powodować wydłużenie całego procesu a co za tym idzie wydłużenie drogi od ogłoszenia przetargu do podpisania umowy z konkretnym, wybranym wykonawcom. Po ogłoszeniu przetargu komisja przetargowa zbiera oferty a następnie po jego zakończeniu wybiera odpowiedniego dostawcę. Przetargi organizowane są przez przedsiębiorstwa, instytucje oraz organizacje państwowe lub samorządowe. Celem przetargu jest wyłonienie wykonawcy nie tylko najlepszego pod względem wykonania ale najczęściej również najtańszego gwarantującego wykonanie zadania. Firma organizująca przetarg jest traktowana jako strona kupująca i to ona ustala ogólne warunki przetargu, termin przetargu, termin i miejsce złożenia oferty, termin i miejsce ogłoszenia wyników. Przetarg jest znacznym ułatwieniem wszelkich procedur związanych z zakupami, usługami lub robotami budowlanymi gdyż wszystkie oferty spływają do komisji przetargowej w jednakowym, z góry ustalonym terminie co umożliwia firmie ogłaszającej przetarg najkorzystniejsze zakupy z gwarancją, że firma występująca w przetargu i wygrywająca go wywiąże się ze swych zobowiązań oraz w pełni zaakceptuje warunki kupującego.