Zamówienia publiczne - główne zasady

Zamówienia publiczne | 11 grudnia 2013

Do głównych zasad dotyczących zamówień publicznych zaliczyć można zasadę uczciwej konkurencji, zasadę równości, zasadę jedności, zasadę pisemności, zasadę bezstronności i obiektywizmu, zasadę udzielania zamówienia wyłącznie wykonawcy jaki był wybrany w trybie ustawy oraz zasadę prowadzenia przetargu w języku polskim. Zamówienia publiczne - główne zasady Zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji zamawiający zobowiązany jest do przygotowania i prowadzenia przetargu w taki sposób aby to było uczciwe szczególnie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu jakie są stawiane wykonawcom, minimalnej liczbie wykonawców. Dzięki zasadzie równości jednakowo powinni być traktowani wszyscy wykonawcy na wszystkich etapach postępowania przetargowego. Do wszystkich wykonawców w równy sposób powinny być dostarczane wszelkie informacje dodatkowe na przykład zmiana warunków, zmiana kryteriów ocen, zmiana SIWZ. Zasada jedności zapewnia wszystkim uczestnikom powszechność dostępu do informacji o zamiarze udzielenia zamówienia, przebiegu postępowania oraz wyniku postępowania. Dzięki zasadzie pisemności zamawiający prowadzi postępowanie w formie pisemnej, wykonawcy składają oświadczenia i zawiadomienia również w formie pisemnej. Od tej zasady jest wyjątek w postaci postępowań o wartości poniżej 60 000 euro. Zasada bezstronności i obiektywizmu dotyczy osób które zajmują się bezpośrednio zamówieniami publicznymi. Osoba taka powinna być odpowiednio przygotowana oraz powinna przeprowadzać postępowanie zgodnie z ustawą.

Copyright © 2014 DziennikiPolska.pl